Difference between revisions of "YTMND Ventrilo server"

From YTMND
Jump to: navigation, search
m (Changed protection level for "YTMND Ventrilo server" ([edit=sysop] (indefinite) [move=sysop] (indefinite)))
 
(9 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
==Nice dead server bro.==
+
ytmndongs is dead long live ytmndongs
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
                                                                                                                                                 
+
                                                                                                                                                     
+
                                                                                                                                                     
+
                                                                                        BB                                                           
+
                                                      BBv                              BBB                  0                                       
+
                                                      BBBB                            FBBBM                BB                                       
+
                                                      BBBBBj    iuGBj            .iUqBMO8BBBBBBB:        BBB2                                     
+
                                                      BBMMBBB0BBBBBMBF    uG    BBBBBBGEN008GEBBB  BBBBMEBBMBB                                     
+
                                                      BBZ8ZMBBBMG02BB    BB    NBB8NSPkXSPFFMBB  0BBGBBBOGZ8BBBMUr.                               
+
                                                  iOBBGZ0ENZqEqP5BBB    BBBB    iBBBB11SU1UFUNB1  BBBBPqENXNXEEZMBBM                               
+
                                      .        JBBBBMEEq0XPXPSXUMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOY2LuFULjU0  BBBBMPL7kFk5PBBB7                                 
+
                                      BB      BBMZkPSPkPSXFXSXFFjBBBBBBBBMGMZBBBBBBB177OBBBMXSP  5SB7Yv.i1U225PBB          .    .                 
+
                                      BBBr.rY7BBBBM0N1kFkFS5F1S21YB. BBZGPqNNBBBBBBBJkBBBBBBBBB  BN    iBB8UUUZE    .;,: i:2N8PY.M                 
+
                                      LMG0M8ZPBBBBBBBBqUk5S2UYuYuYU17 .BNZBBZXBBBBPBBBBBBBBBBBBv .B:  SBBBBBBN0    Fi:7GBvJBBBBBBM B               
+
                                  BBBMESS21YBBBBBBBBBEU25UYqBOGPP2Uq77BBBBBBBYBBPiBBBBBBBBBBBO  FNPBJBBBBBUii:r:.jB EBBBBBY  EBGMBJ.7               
+
                                  FBBB1FuYvvrBBBBBBBBBYUJvEBBBBBBBSBB:BBBBBBBGr7r7L5BBBBBBBBB  BBBB7BB.  7ZBBMB8  jBM8GB ;q BBEMB E               
+
                                    BBqjLqBqjiBBBBBBBBJLvMBBBBBEEPqFF:ZBBBBBBBL:iiv5BBBBBBBB2 .:Ui7MBM iBBL:rBM8BB B, BGGM8 B rB8EB7 U             
+
                                      q1BBBBBBBBBBBBBBYrBBBBBBBBB0jvrBBBBBBBBG7BBLBBBB8YvUNi vqMEN7 vL BB iu 0M8GB.:B qBZMB LB B8MBBYiZ             
+
                                      :BBBBBBZBBBBBBBBBBBBBBBBB1k;BBXOBBv;BBBBBBq.i  .rvi ,BBBBMMBB r.u  :,MBBZ8MM B: BOGBO  .BBBBMBYL.           
+
                                        BBFS7PBBBBBBBBBBBBBBE  .U rBBB0PUj;;0B. .5MLFBBBBBBB  7BOGBX Bi FBBi FBZOBY7  BBBBBB .MjYi:,,;             
+
                                    :EBS ZN1uLSBBBBBBBBBBMB  UBBB0 BBS:.,:YL  qBBBMBi  EBGOB::B 8M8OB F BBBB  GBBMBB0 BBkjLrL7i                     
+
                              BB5: PM2BBBBBYFBBBBBBBBBBBBB7 BBMM8B . j1ZBBS.  YBM8GB 2P BMZMB BL.BG8BE  BBMBBBrYBMU::7 ..                           
+
                                MBBB0SJNBBBBBBBBBBBBBBGZqBBBF :BGGBq  BB8 .BBB  BG8Bk B JB8ZB,.B BBMBBB. jSJ:  ir ,:                               
+
                                B8kSU2L77FBBBBBBBBr..,:i:  BB 8BZMB  7BBu 7BBBB ZBEOB EB B8MMB:  B817i:. Yr7UBBB                                   
+
                                NMF5211MM8ZBBBBB5  jBMBBBBB: B.,BOEBGBBB8BB. LBB:.B8ZB0  BBOEkk  ;,:LPBBBBBBBBBur                                   
+
                            1i..BBBBkBS,,;v:, ., BBM i qBGMB XB BMGEBLYBBMBBM  u .BBBBBZ  7.:iiLBBBBBBBBBBBBBBBBYXBBBBBB                             
+
                          .q iB. JrOB  UBNjBBB8  BB ij OBGZBU B:iBZ8B;  8BBBBBBr PL:...,JBGOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOL1U0MBBi                             
+
                        0r OBBB0BP  BBr  iBBBU Y  i5BqMGG8B L: BM8BBJ  k17::. L1q8BBBBBBB;  BBBBBBBBBBBBMFYLvUUFFEM                               
+
                .:.:rj7r;.7BBMGBE::: BBB1:MBL ,iBi BBB  7BE8BBM ,BBMP55 JELr7qBBB1BBBBMSBBBBBB  ;BBBBBBBBBBBMkLYj5kEMB                               
+
              M:iPBBBBB7 .2BZGB1 Sr.BMZBB. uBu Y BBMB7 BBBBBM. i:. ,iuBBBBBBBMBBBFBBi7jBBBBBBBB 2BBBBBBBP0BBBBOUqB8BBB.                             
+
              U.JBBB  :  B OBEOB rM BBMGB7 7: BB YBBBBB  vi  7BBBBBBBBBBB:YY:qBBBBBUk51BBB0BBBBBBBBBBBBBjUBBMBBqO    rU                             
+
              r BBMMquLr: 7.:B8EB2 M  BBMOBBBBB8 .  ::  U2rLBBBBBBBBBBBBBMi,rrYqBBBB8BBBBBBiYMBBBBBBBBBOLJFkM  2r                                   
+
              U SBBBBBBBBB.  BBO8BUi8  7qMOG57  2BBBBOBBBMEBBBBBBBBBBBBBB1SU;r0BPBBB2MBBBBBvYY0BBBBBBBBBJ1O0MBZ                                     
+
              M  7YPSXOBBB.7 BBBBBBO kur:::::FBNMBBBBB:BZkBBBBBBBBkkBBOBBBBFvMBB;U72BBBBBML2UjSBBBBBBBBBBBBBBB7                                     
+
                ::Y    XBB.vB::FXkJr:5BB;YEBBBPk5UNBBB, 8 EBBBBBBBBF.7riBBBBBBBBB7Y51EMBBBNjUS221BMqBBBMBBBBB2LO0                                   
+
                YrBBBBBBE.;S            8BBBZXMO1BBBB  2BBBBBBB8;:77iUBBBBBBBSiB0kBBBBBBSUSFk5525UkBBBriLUYYUkBBY                                 
+
                GrLE0NUr:v,            :BBBBBOBBBBBBBB  :BBB5JBBBBBBri0UYBBBBBBB7BBP8MS2YuU55XFXSPP0kBBBBFLjj51POBBB                                 
+
                                      BBBBBBBBBBBBBB:  BBBBBMPBBqBF BBBPOBBBBBB  ZG0Jjj1US5XFPkNqEZBrBBBG2FXk0GBN7.                                 
+
                                      ZY1MBBBBBUjBBB  BBBBBNBB7  jBBBBMqXO0qqB0  rB2JjFFXkqX0NEEBB  BBGMMMBMB                                     
+
                                    YBk1JjFO2L77OBBM :BBBBBBBq    PUBBBBqE0Z8MBBU  BBBZ2SSqqEN8E88BN      BBO                                     
+
                                    BBBS1S12j2uuEBBB,  1uuFBBE v vJ1BBBBBBMBBBBBBBi  BBBBUPqZGBBBBBBB0      NM                                     
+
                                  BBBZSPSXFkF5PBBBB  B2uUYi:kB,BBFkLijNBBBBBBBBBB    BBBFq8BBMjOBBBBB8                                             
+
                                  BBBBBBEENEqEqqOBB8  BBN55FF0XqYBBBB    BBB7        EBBkMBBr    ,FBB.                                           
+
                                    ,YEBOO8BBBBBBB. 0BB0FPkNXNN80MBBZ    BB          BBBBF                                                       
+
                                        BBBBq ,irJU  BBMBBBMEZGBBBBBBY                  BO                                                         
+
                                        FBBN        YBqqNSGBBMBM                                                                                     
+
                                        BP                2BBB                                                                                     
+
                                                            GBB                                                                                     
+
                                                            O.                                                                                     
+
                                                                                                                                                     
+
                                                                                                                                                     
+
                                                                                                                                                     
+
                                                                                                                                                     
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
kill yourself
+

Latest revision as of 09:47, April 4, 2011

ytmndongs is dead long live ytmndongs